การสัมมนาพัฒนาทีมเจ้าหน้าที่พยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

การสัมมนาพัฒนาทีมเจ้าหน้าที่พยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

การสัมมนาพัฒนาทีมเจ้าหน้าที่พยาบาล โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2563  ณ เขาใหญ่ พาราไดซ์ ออน เอิร์ธ กล้าก้าว ได้ร่วมออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้กับกลุ่มเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพด้านการทำงานให้บริการผู้ป่วย กาทำงานกับเพื่อนร่วมงานในองค์กร และพัฒนาความสัมพันธ์ในการทำงานเป็นทีม 

การสร้างแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบองค์รวม ตามหลักสูตรโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) ผ่าน Zoom Meeting

การสร้างแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบองค์รวม ตามหลักสูตรโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) ผ่าน Zoom Meeting

การสร้างแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบองค์รวม ตามหลักสูตรโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)  ไปสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning (อบรม รร.เมืองคง) กล้าก้าว ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม(PL) และเติมความรู้เรื่องกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning กับคณะครูโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) เพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นแบบ Active Learning...

เวทีจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เวทีจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เวทีจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 17 – 18 กันยายน  2563  ณ  วิชชิ่งทรี รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น (เวทีทำยุทธศาสตร์พัฒนานิสิต มมส.) ทีมกล้าก้าวได้ช่วยออกแบบและจัดกระบวนการ การทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสาคาม โดยมีรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต เข้าร่วมเรียนรู้และวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิตเพื่อให้นิสิตมี soft...

เวทีสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563

เวทีสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563

เวทีสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 วันที่ 22-23 กันยายน 2563 ณ วิชชิ่งทรี รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น (สัมมนานิสิต มมส.) ทีมกล้าก้าวได้ไป ออกแบบและจัดกระบวนการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซี่งเป็นต้วแทนจากองค์การนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิตคณะ และชมรม ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์...

โครงการพัฒนากระบวนการ Orientation for NSTDA Life

โครงการพัฒนากระบวนการ Orientation for NSTDA Life

ทีมกล้าก้าว เข้าไปออกแบบกิจกรรม สร้างสรรค์เป็นหลักสูตรการสัมมนา (Orientation) สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งเป็นวิทยากรกระบวนการสัมมนา กลุ่มเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ให้เข้าใจหลักปรัชญาขององค์กร เพื่อนำไปสู่การทำงานที่มีคุณค่า มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ของประเทศชาติ  

  • 1
  • 2