ประกาศ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โครงการการถอดบทเรียนและพัฒนาชุดเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน

โครงการการถอดบทเรียนและพัฒนาชุดเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียนเรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์เครื่องมือโรงเรียนคุณธรรมสุขภาวะ 2,000 ชุด โดยวิธีการคัดเลือกด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ตามประกาศของ คุณสริรินท์ โภคาลัย หน่วยงานรับทุนและผู้ดำเนินโครงการที่ถอดบทเรียนและพัฒนาชุดเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ข้อตกลงเลขที่ 62-00-0166 รหัสโครงการ 62-00239 มีความประสงค์จะจ้างจัดพิมพ์เครื่องมือโรงเรียนคุณธรรมสุขภาวะ 2,000 ชุด โดยวิธีการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ภายในวงเงินงบประมาณ 2,380,000 บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดและขอบเขตของงาน TOR...