โครงการออกแบบและพัฒนาชุดสื่อจากฐานข้อมูลเครือข่าย ของสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา

โครงการออกแบบและพัฒนาชุดสื่อจากฐานข้อมูลเครือข่าย ของสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา

สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา หนึ่งในสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส. ได้มีการรวบรวมฐานข้อมูลเครือข่ายจากการทำงานของแผนงานหลักและโครงการย่อย ของงานระบบสื่อหรือระบบนิเวศสื่อสุขภาวะ และสุขภาวะทางปัญญา ในช่วงระหว่างปี 2561 – 2564  เพื่อจะเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญาในการออกแบบการทำงานเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ และเพื่อทำให้เกิดการส่งเสริมประสิทธิภาพ การเชื่อมโยงทรัพยากร และการเชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินงานระหว่างกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนั้น เพื่อทำให้ชุดข้อมูลดังกล่าวเกิดเป็นช่องทางที่ทำให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ง่าย สะดวกในการค้นหา การเข้าถึงข้อมูล

ทีมกล้าก้าวได้เข้าไปช่วยจัดการข้อมูล และผลิตสื่อ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.healthymediahub.com

1.เพื่อออกแบบโครงสร้างและดีไซน์ Site Map ที่เหมาะสมกับการใช้งาน โดยครอบคลุมทั้งเรื่องรูปแบบ การเข้าถึงข้อมูลในแต่ละหมวดต่างๆ

2.เรียบเรียงเนื้อหาให้น่าสนใจเหมาะกับการใช้งานในรูปแบบเว็บไซต์ โดยจัดระบบ หมวดหมู่ข้อมูล จากฐานข้อมูลเครือข่ายของแผนงานหลักและโครงการย่อย ของงานระบบสื่อหรือระบบนิเวศสื่อสุขภาวะ และสุขภาวะทางปัญญา

3.ออกแบบดีไซน์ชิ้นงานแผนที่ และอินโฟกราฟิกต่างๆ แสดงผลการดำเนินงานของเครือข่ายของสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา