โครงการออกแบบและพัฒนาชุดสื่อจากฐานข้อมูลเครือข่าย ของสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา

โครงการออกแบบและพัฒนาชุดสื่อจากฐานข้อมูลเครือข่าย ของสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา

สำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา หนึ่งในสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือ สสส. ได้มีการรวบรวมฐานข้อมูลเครือข่ายจากการทำงานของแผนงานหลักและโครงการย่อย ของงานระบบสื่อหรือระบบนิเวศสื่อสุขภาวะ และสุขภาวะทางปัญญา ในช่วงระหว่างปี 2561 – 2564  เพื่อจะเป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญาในการออกแบบการทำงานเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ และเพื่อทำให้เกิดการส่งเสริมประสิทธิภาพ การเชื่อมโยงทรัพยากร และการเชื่อมโยงเครือข่ายการดำเนินงานระหว่างกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนั้น เพื่อทำให้ชุดข้อมูลดังกล่าวเกิดเป็นช่องทางที่ทำให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ง่าย สะดวกในการค้นหา การเข้าถึงข้อมูล ทีมกล้าก้าวได้เข้าไปช่วยจัดการข้อมูล และผลิตสื่อ...

โครงการฟาร์มสุข(ภาพ) ของหนู มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย

โครงการฟาร์มสุข(ภาพ) ของหนู มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย

ผลิตคลิปวิดีโอให้ความรู้สำหรับคุณครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มสุข(ภาพ) ของหนู มูลนิธิแอมเวย์เพื่อสังคมไทย ในการดูแลเรื่องอาหารกลางวันให้เด็กนักเรียน ดูคลิปความรู้จากวิทยากรทั้ง 3 คลิป ได้ที่ https://www.youtube.com/playlist?list=PLoCh_77GOtmJiNFlc5i1AeqpMUCthfGZ1

คลิปซีรีย์ 10 Model จากโครงการติดตามและพัฒนาหน่วยจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (กสศ.)

คลิปซีรีย์ 10 Model จากโครงการติดตามและพัฒนาหน่วยจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (กสศ.)

ทีมกล้าก้าวสรุปข้อมูลจากการถอดบทเรียน โครงการติดตามและพัฒนาหน่วยจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (กสศ.) เพื่อหา Key Success ที่ช่วยให้โครงการประสบความสำเร็จ และผลิตคลิปดูวิดีโอที่ดูง่าย และเข้าใจง่าย เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหาร และครูที่ต้องทำโครงการ โดยสามารถเข้าไปดูคลิป 10 Model ได้ที่ https://www.youtube.com/playlist?list=PLalfPTXYH-_ESD0iuD1VBw8Rjvz4-25l3