ชุดเครื่องมือเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับเด็ก 6-12 ปี เพื่อใช้ในชุมชน

ชุดเครื่องมือเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับเด็ก 6-12 ปี เพื่อใช้ในชุมชน

ในสถานการณ์วิกฤต เช่น โควิด 19 ทำให้เด็กๆ ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการเรียนออนไลน์ มีพัฒนาการ และการเรียนรู้ถดถอย (Learning Loss) ทำให้ทักษะต่างๆ ที่เด็กควรจะได้รับการพัฒนาตามช่วงวัยสูญเสียตามไปด้วย เช่น ทักษะทางสังคม ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม หรือการได้ลงมือทำ การเกิด ทักษะชีวิตจากประสบการณ์ต่างๆ ก็ขาดหายไป

กล้าก้าวทีมได้พัฒนา “ชุดเครื่องมือเสริมสร้างทักษะชีวิตสำหรับเด็ก 6-12 ปี เพื่อใช้ในชุมชน” โดยได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งทำให้เด็กได้ฝึกทักษะต่างๆ เช่น
🔸เรียนรู้ดูแลตัวเองจากโควิด 19
🔸รู้จักวิถีอยู่วิถีกินพื้นบ้านในชุมชน
🔸ดูแลสิ่งแวดล้อม
🔸จิตอาสา การเห็นคุณค่าของคนที่เสียสละ
🔸ฝึกทักษะการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆ
🔸วินัยจราจร
🔸เท่าทันสื่อ
🔸พหุวัฒนธรรม อยู่ท่ามกลางความแตกต่างหลากหลาย

ซึ่งสื่อเพื่อการพัฒนาเด็กชุดนี้ เป็นชุดกิจกรรมที่ต้องการสร้างการเรียนรู้ทักษะเอาตัวรอด (Survival Skill) และเป็นเครื่องมือให้ ผู้ทำงานด้านเด็ก เช่น ครู ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง ฯลฯ ได้นำไปใช้ เป็นกิจกรรมง่าย ๆ ที่เน้นการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ Active learning ที่ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง และเข้าใจสถานการณ์ของโควิด 19 และปรับตัวได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย พร้อมกับเกิดทักษะที่จำเป็นสำหรับการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตในอนาคตอีกด้วย

ผู้ทำงานเด็กและครอบครัว ทั้งครู นักพัฒนาเด็ก รวมทั้งพ่อแม่ และผู้สนใจ สามารถร่วมสร้างทักษะชีวิตให้ลูกได้ด้วยชุดเครื่องมือเหล่านี้ สามารถดาวน์โหลดชุดเครื่องมือได้ที่ https://bit.ly/3O3QGrY