ประกาศ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) โครงการการถอดบทเรียนและพัฒนาชุดเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน

โครงการการถอดบทเรียนและพัฒนาชุดเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน

เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์เครื่องมือโรงเรียนคุณธรรมสุขภาวะ 2,000 ชุด โดยวิธีการคัดเลือกด้วยการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป


ตามประกาศของ คุณสริรินท์ โภคาลัย หน่วยงานรับทุนและผู้ดำเนินโครงการที่ถอดบทเรียนและพัฒนาชุดเครื่องมือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมในโรงเรียน จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ข้อตกลงเลขที่ 62-00-0166 รหัสโครงการ 62-00239 มีความประสงค์จะจ้างจัดพิมพ์เครื่องมือโรงเรียนคุณธรรมสุขภาวะ 2,000 ชุด โดยวิธีการเปิดรับการยื่นซองทั่วไป ภายในวงเงินงบประมาณ 2,380,000 บาท (สองล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดและขอบเขตของงาน TOR ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

       ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
       ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
       ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
       ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
       ๔. มีประสบการณ์ด้านงานผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
       ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
       ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาภายในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๑-๘๓๐๙๒๗๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในวันที ๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ โดยคุณสริรินทร์ โภคาลัย หน่วยงานผู้รับทุนจะทำหนังสือแจ้งผลไปยังผู้ได้รับคัดเลือก และประกาศไว้ ณ สำนักงานเท่านั้น
 
 	                  ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓                        (นางสาวสริรินทร์ โภคาลัย)
                          ผู้จัดการโครงการ