การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานชุมชน กองการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร (2560 – 2563)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาศักยภาพกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานชุมชน กองการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร (2560 – 2563)

จัดกระบวนการอบรมสร้างการเรียนรู้ให้กับคณะกรรมการชุมชน 2,000 กว่าชุมชน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมขน 50 สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร  เพื่อให้เกิดการสานสัมพันธ์เครือข่ายผู้นำชุมชน เชื่อมโยงการทำงานกัน และให้มีความรู้ในการคิดวิเคราะห์ปัญหาชุมชน นำมาสู่การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนพึ่งตนเอง และการเขียนโครงการ เพื่อการพัฒนาชุมชนตนเองอย่างยั่งยืน