การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน 4 ภาค อุทยานการเรียนรู้ TK Park

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน 4 ภาค อุทยานการเรียนรู้ TK Park

กล้าก้าวทีมได้จัดกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ใกล้บ้าน 4 ภูมิภาค ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล ของอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ให้มีความรู้เรื่องเท่าทันสื่อ สื่อสารอย่างสร้างสรรค์ผ่านสมาร์ทโฟน และสามารถนำกิจกรรมไปต่อยอด พัฒนาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์ของตนเองได้ โดยจัด 4 ภูมิภาคๆละ 1 ครั้ง