โครงการพัฒนากระบวนการ Orientation for NSTDA Life

ทีมกล้าก้าว เข้าไปออกแบบกิจกรรม สร้างสรรค์เป็นหลักสูตรการสัมมนา (Orientation) สำหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล พร้อมทั้งเป็นวิทยากรกระบวนการสัมมนา กลุ่มเจ้าหน้าที่ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ให้เข้าใจหลักปรัชญาขององค์กร เพื่อนำไปสู่การทำงานที่มีคุณค่า มีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ของประเทศชาติ