เวทีสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563

เวทีสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563

เวทีสัมมนาผู้นำองค์กรนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 วันที่ 22-23 กันยายน 2563 ณ วิชชิ่งทรี รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น (สัมมนานิสิต มมส.)

ทีมกล้าก้าวได้ไป ออกแบบและจัดกระบวนการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซี่งเป็นต้วแทนจากองค์การนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิตคณะ และชมรม ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การเขียนโครงการ เพื่อพัฒนา soft skills ของนิสิตให้เหมาะสมกับการทำงานในศตวรรษที่ 21