สัมมนาพัฒนาผู้นำนิสิต มุ่งเป้าตามมาตรฐานการพัฒนานิสิต MSU SMART STUDENT มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สัมมนาพัฒนาผู้นำนิสิต มุ่งเป้าตามมาตรฐานการพัฒนานิสิต MSU SMART STUDENT มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยที่ฟังเสียงผู้เรียน
พัฒนาผู้เรียนเพื่อมุ่งสู่ SMART STUDENT อย่างแท้จริง

เป็นเวทีที่รวมตัวแทนนิสิตของ มมส. นายกองค์การฯ และอุปนายก สภานิสิต สโมคณะ และตัวแทนจาก 19 ชมรม มารวมตัวกันทำกิจกรรมเพื่อค้นหาทักษะสำคัญ และคิดแผนกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะนั้นให้เพื่อนนิสิต

เวทีนี้ นิสิตได้ช่วยกันค้นหาทักษะสำคัญสำหรับโลกอนาคต ที่ควรจะมี และช่วยกันคิดว่า DNA ของนิสิต มมส.คืออะไร ตอบทักษะอนาคตข้อไหนบ้าง และนิสิตอยากให้มหาวิทยาลัยช่วยพัฒนาเราในเรื่องอะไรสำหรับแต่ละทักษะ

มีโจทย์สำคัญสำหรับการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ หลายโจทย์
ในฐานะทีมออกแบบกระบวนการ สัมผัสได้ถึงความตั้งใจของผู้บริหาร มมส.ที่ฟังเสียงนิสิต เปิดเวทีให้น้องๆ นิสิตได้ คิด วิเคราะห์ นำเสนอ และ ผู้บริหารพร้อมรับข้อเสนอไปดำเนินการ เปิดไฟเขียวเตรียมพร้อม
จบการสัมนา นิสิตได้นำเสนอโครงการต่างๆ ที่จะไปดำเนินการเพื่อพัฒนาหนุนเสริมให้นิสิต มมส.เกิดทักษะสำคัญ ที่จะนำไปใช้สำหรับโลกอนาคต