เวทีจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เวทีจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เวทีจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 17 – 18 กันยายน  2563  ณ  วิชชิ่งทรี รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น (เวทีทำยุทธศาสตร์พัฒนานิสิต มมส.)

ทีมกล้าก้าวได้ช่วยออกแบบและจัดกระบวนการ การทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสาคาม โดยมีรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และเจ้าหน้าที่กองกิจการนิสิต เข้าร่วมเรียนรู้และวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนานิสิตเพื่อให้นิสิตมี soft skills ที่พึงประสงค์กับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และเตรียมความพร้อมสู่การทำงานในศตวรรษที่ 21