การสร้างแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบองค์รวม ตามหลักสูตรโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) ผ่าน Zoom Meeting

การสร้างแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบองค์รวม ตามหลักสูตรโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) ผ่าน Zoom Meeting

การสร้างแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบองค์รวม ตามหลักสูตรโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) พุทธศักราช 2561 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563)  ไปสู่การเรียนรู้แบบ Active Learning (อบรม รร.เมืองคง)

กล้าก้าว ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม(PL) และเติมความรู้เรื่องกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning กับคณะครูโรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) เพื่อปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นแบบ Active Learning กระตุ้น สร้างความสนใจในการเรียนรู้กับนักเรียน ผ่าน Zoom Meeting