คลิปซีรีย์ 10 Model จากการถอดบทเรียน โครงการติดตามและพัฒนาหน่วยจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (กสศ.)

คลิปซีรีย์ 10 Model จากการถอดบทเรียน โครงการติดตามและพัฒนาหน่วยจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (กสศ.)

ทีมกล้าก้าวสรุปข้อมูลจากการถอดบทเรียน โครงการติดตามและพัฒนาหน่วยจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (กสศ.) เพื่อหา Key Success ที่ช่วยให้โครงการประสบความสำเร็จ และผลิตคลิปดูวิดีโอที่ดูง่าย และเข้าใจง่าย เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหาร และครูที่ต้องทำโครงการ

โดยสามารถเข้าไปดูคลิป 10 Model ได้ที่ https://www.youtube.com/playlist?list=PLalfPTXYH-_ESD0iuD1VBw8Rjvz4-25l3