การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน 4 ภาค อุทยานการเรียนรู้ TK Park

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน 4 ภาค อุทยานการเรียนรู้ TK Park

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน 4 ภาค อุทยานการเรียนรู้ TK Park ปี 2562